Conditii de contractare

Capitolul III. Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale

1. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmatoarele drepturi:
a) sa fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;
b) sa solicite furnizorului întreruperea furnizarii gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legata de functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor consumatorului;
c) sa solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificari sau revizii ale instalatiei de utilizare, altele decât cele prevazute la lit. c) a pct. 2 din cadrul Cap. III – Dreptursile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale;
d) sa solicite si sa primeasca penalitati pentru neîndeplinirea obligatiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanta specific activitatii pentru care este titular al licentei emise de autoritatea de reglementare;
e) toate celelalte drepturi corelative obligatiilor furnizorului.

2. Consumatorul casnic de gaze naturale are urmatoarele obligatii:
a) sa achite integral si la termen contravaloarea facturii;
b) sa permita accesul împuternicitului operatorului de sistem la postul/statia de reglare-masurare/echipamentul de masura;
c) sa permita accesul persoanelor abilitate, în conformitate cu reglementarile în vigoare, pentru a efectua, contra-cost, verificarea sau revizia periodica a instalatiei de utilizare; operatiunile de verificare periodica se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodica la maximum 10 ani;
d) sa faca dovada, în scris, emisa de o firma autorizata, cu maximum 6 luni înainte de data verificarii instalatiei de utilizare, privind curatirea si verificarea cosurilor de fum, efectuata de o firma specializata;
e) sa foloseasca exclusiv aparate de utilizare, cere respecta cerintele legislatiei în vigoare, sa efectueze verificarea periodica a acestora în conformitate cu normele ISCIR si sa nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
f) sa suporte cheltuielile legate de înlocuirea, de catre agenti economici autorizati de autoritatea de reglementare, a portiunilor de conducta sau a armaturilor din instalatia de utilizare care, la proba de etanseitate efectuata în timpul operatiunilor de verificare si revizie periodica, au scapari de gaze naturale si nu pot fi remediate;
g) sa pastreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum si instalatiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic;
h) sa efectueze modificarile instalatiei de utilizare numai pe baza aprobarilor legale si numai cu agenti economici autorizati de autoritatea de reglementare;
i) sa sesizeze imediat furnizorul în legatura cu orice defectiune pe care o constata în functionarea contorului de masurare sau a instalatiei de utilizare, delimitata conform pct. 2 al Cap. I -„Cerinte generale”;
j) sa suporte costul reparatiei aparatelor de masurare si/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;
k) sa suporte cheltuielile aferente operatiei de înlocuire temporara a contorului si/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste neîntemeiata;
l) sa nu ridice constructii, sa nu depoziteze materiale si sa nu efectueze lucrari subterane pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, precum si pe traseele instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic, fara acordul scris, prealabil, al operatorului de sistem;
m) sa notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevazute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici;
n) sa solicite efectuarea reviziei instalatiei de utilizare, dupa o perioada mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.


În vederea furnizării gazelor naturale la consumatori, SC GAZ VEST SA achiziționează cantitățile de gaze naturale conform următoarei proceduri.

Cerere încheiere contract furnizare - schimbare de natura administrativa - consumatori noncasnici

Cerere încheiere contract furnizare - schimbare de natura administrativa - consumatori casnici

Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii